محورهای همایش

فرهنگی ـ تمدنی:

 • اقتصاد مقاومتی به مثابه سبک زندگی
 • راهکارهای فرهنگ سازی فراگیرِ اقتصاد مقاومتی
 • نقش اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل اقتصادی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی
 • جایگاه اقتصاد در شکل گیری تمدن  اسلامی در قرون اولیه اسلام
 • اندیشه اقتصاد مقاومتی و نسبت آن با نظریه جهانی سازی
 • نسبت اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی ـ  ایرانی پیشرفت
 • اندیشه اقتصاد مقاومتی در رویکرد آینده پژوهی

 

تاریخی:

 • تصویر کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ معاصر ایران
 • نقش نهضت تحریم تنباکو در شکل گیری اندیشه اقتصاد مقاومتی
 • تأسیس شرکت اسلامی اصفهان و اندیشه خودکفایی ملی در ادامه نهضت تحریم
 • «خود تحریمی» به مثابه روش مبارزه با استعمار
 • نقش شهرهای ایران در شکل‌گیری اندیشه اقتصاد مقاومتی
 • مقایسه اندیشه تحریم و خودکفایی ملی در«نهضت تحریمیه»علمای شیعه با مهاتماگاندی در نهضت مقاومت هندوستان
 • نقش مطبوعات در اقتصاد مقاومتی
 • وضعیت اقتصاد و اندیشه های اقتصادی در ایران عصر صفویه و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی
 • وضعیت اقتصاد و اندیشه های اقتصادی در ایران عصر قاجاریه و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی
 • وضعیت اقتصاد و اندیشه های اقتصادی در ایران عصر پهلوی و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی
 • نقش فتاوای تحریمیه علما و مراجع شیعه در شکل‌گیری اندیشه اقتصاد مقاومتی و نهضت بیداری اسلامی

 

اقتصادی:

 • الزامات نظری برای تبدیل ایده اقتصاد مقاومتی به سیستم فراگیر اقتصادی
 • مقایسه اقتصاد مقاومتی با عملکرد نظام‌های اقتصادی در سه دهه گذشته در ایران
 • مقایسه اقتصاد مقاومتی با عملکرد نظام‌های اقتصادی برجسته در عرصه جهانی
 • بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی در کشورهای اسلامی
 • بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی در جهان
 • سیر تحول اندیشه اقتصاد مقاومتی
 • جایگاه اقتصاد مقاومتی در علم اقتصاد جدید
 • جایگاه اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ای توسعه ملی بعد از انقلاب اسلامی

 

اندیشه سیاسی و اجتماعی:

 • مبانی نظری اندیشه خودکفایی ملی
 • جایگاه اقتصاد مقاومتی در دیپلماسی عمومی
 • اقتصاد مقاومتی در دوران استعمار کهنه ـ استعمار نو ـ استعمار فرانو
 • مقایسه اندیشه سیاسی اقتصاد مقاومتی در ایران و هند
 • نقش اقتصاد مقاومتی در سیر تکاملی بیداری اسلامی
 • نقش اقتصاد مقاومتی در تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی
 • نقش اقتصاد مقاومتی در وضعیت داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی
 • رویکرد اندیشمندان داخلی و خارجی به نظام اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد مقاومتی و هویت ملی
 • اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی
 • اقتصاد مقاومتی و استقلال سیاسی
 • اقتصاد مقاومتی در شئون اجتماعی ایران (ورزش، مشاغل، بازار، معماری و شهرسازی، صنعت و کشاورزی، مراسم‌ها،    آداب …)
 • واژه‌شناسی تخصصی اقتصاد مقاومتی

اندیشه امام و رهبری

 • جایگاه اقتصاد مقاومتی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
 • جایگاه اقتصاد مقاومتی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری(مدظله)