ارتباط با ما

دبیرخانه تهران: الهیه، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، نبش خیابان چناران شماره ۱۵موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تلفن: ۲۲۰۰۳۴۹۰
Thehran@renc.ir
————————————————————————
دبیرخانه اصفهان: خیابان نشاط، کوچه ۱۴ خانه بیداری اسلامی
تلفن: ۰۳۱۳۲۲۱۲۵۵۶ نمابر : ۰۳۱۳۲۲۲۶۶۱۹
Isfahan@renc.ir